Buitenlandse klanten - Nederlandstalig


Geachte klant,

Onze producten worden verzonden over de hele wereld en natuurlijk kunt u onze producten kopen waar u dat wilt.

Om de door u gewenste producten te vinden kunt u de tegels op de webpagina’s gebruiken, de omschrijvingen in de linkerbalk op de website en de “zoeken” functie in de blauwe balk midden bovenaan de website gebruiken. Met deze zoekfunctie kunt u op ieder gewenst zoekwoord zoeken. U kunt onze artikelen ook vinden via de categorie knoppen aan de linkerzijde van de website.

Onze contactgegevens kunt u vinden op de pagina “contact”, inclusief bankgegevens, zoals IBAN, BIC, het Handelsregister , Kamer van Koophandel en belastinggegevens.

Voor betaalmethoden en verzendkosten, zie hieronder en onder de button “Verzend en orderkosten”. U kunt betalen via iDeal, bankoverboeking, SEPA Overboeking, Bancontact, SOFORT-Banking, EPS, Giropay, KBC/CBC Payment, Belfius Direct Net en ING Home Pay.

Indien u vanuit een ander land uit de Europese Unie (EU)  een zakelijke aankoop doet in onze webwinkel is het mogelijk de BTW als intracommunautaire levering te verleggen. U betaalt dan in onze winkel geen BTW. U kunt hiervoor in het bestelproces tijdens het afrekenen in de winkelwagen aangeven dat u een zakelijke aankoop doet en daar uw BTW nummer opgeven. De BTW wordt dan automatisch verlegd. Indien u het bestelproces volledig afwikkelt en wij dienen voor u achteraf de BTW op uw factuur handmatig te wijzigen, een creditfactuur aan te maken en uw betaling te corrigeren, brengen wij u voor deze administratieve handelingen en bankkosten € 15,-- inclusief BTW in rekening.

U kunt via onze online winkel geautomatiseerd bestellen naar Nederland, België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Ierland, Italië, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Spanje, Zweden en Zwitserland.

Nederland

5,50

Spanje

15,55

Duitsland

8,55

Portugal

18,00

België

8,95

Groot Brittannië

13,45

Frankrijk

13,85

Ierland

18,00

Luxemburg

9,10

Denemarken

10,65

Zwitserland

16,15

Noorwegen

18,00

Oostenrijk

16,15

Zweden

15,55

Polen

18,00

Finland

18,00

Italië

15,55

 De tarieven voor de verzendkosten naar bovenstaande landen worden automatisch berekend in de webshop. Voor alle andere landen kunt u de verzendkosten opvragen via e-mail sales@pickup-online.nl.

Verzenden naar landen buiten Nederland is alleen mogelijk na volledige betaling van de factuur.

Indien u vragen of opmerkingen heeft, stuur dan een e-mail met uw vragen of wensen naar sales@pickup-online.nl en u ontvangt direct een antwoord van ons.


Foreign customers - English speaking

Dear Customer,

Our products are sent all over the world and of course it’s possible for you to purchase our products from where you choose.

To find the products you want you can use the tiles on the web pages, use the descriptions in the left bar on the website and use the "search" function in the blue bar at the top center of the website. With this search function you can search on any desired keyword. You can also find our articles via the category buttons on the left side of the website.

Our contact details can be found on the "contact" page, including bank details such as IBAN, BIC etc. and Chamber of Commerce and VAT details.

For payment methods and freight charges, see below and below the button “Verzend en orderkosten” as well. You can pay via iDeal, banktransfer, SEPA transfer, Bancontact, SOFORT-Banking, EPS, Giropay, KBC/CBC Payment, Belfius Direct Net and ING Home Pay.

If you make a business purchase in our webstore from other European Union (EU) countries, it's possible to transfer the VAT as an intra-Community delivery. You do not pay VAT in our store then. To do this, you can indicate in the shopping cart during the checkout process that you're making a business purchase and state your VAT number there. The VAT wiil be automatically transferred then. If you complete the ordering process and we need to manually change the VAT on your invoice afterwards, create a credit invoice and correct your payment, we will charge you € 15, - including VAT for these administrative actions and bank charges.

You can order automatically via our online store to the Netherlands, Belgium, Denmark, Germany, Finland, France, Great Britain, Ireland, Italy, Luxembourg, Norway, Austria, Poland, Portugal, Spain, Sweden and Switzerland.

Netherlands

5,50

Spain

15,55

Germany

8,55

Portugal

18,00

Belgium

8,95

Great Britain

13,45

France

13,85

Ireland

18,00

Luxemburg

9,10

Denmark

10,65

Switzerland

16,15

Norway

18,00

Austria

16,15

Sweden

15,55

Poland

18,00

Finland

18,00

Italy

15,55

The rates for the shipping costs to the above countries are automatically calculated in the webshop. For all other countries you can request the shipping costs via e-mail sales@pickup-online.nl.

Shipping to countries outside the Netherlands is only possible after full payment of the invoice.

If you have any questions or remarks, please send an e-mail with your wishes to sales@pickup-online.nl and you will receive a reply from us immediately.


Clients étrangers - francophones

Cher client,

Nos produits sont envoyés partout dans le monde et bien sûr il vous est possible d'acheter nos produits à l'endroit de votre choix.

Pour trouver nos produits, vous pouvez utiliser la fonction de recherche ("zoeken") en haut à droite du site. Avec cette fonction de recherche, vous pouvez rechercher sur chaque mot-clé que vous souhaitez. Vous pouvez également trouver nos produits via les boutons de catégorie ("categorieën") sur le côté gauche du site. Ici vous pouvez également rechercher plus de produits dans les catégories plus en profondeur dans le site Web.

Nos coordonnées peuvent être trouvées sur la page "contact", en incluant les coordonnées bancaires telles que IBAN, BIC etc. et les détails de la Chambre de Commerce et de la TVA.

Pour les méthodes de paiement et les frais de transport, voir si-dessous en voir le bouton «Verzend en orderkosten». Vous pouvez payer via iDeal, virement bancaire, virement SEPA, Bancontact, SOFORT-Banking, EPS, Giropay, KBC / CBC Payment, Belfius Direct Net et ING Home Pay.

Si vous effectuez un achat commercial à l'étranger dans notre boutique en ligne à partir d'autre pays de l'Union européenne (EU), il est possible de transférer la TVA en tant que livraison intracommunautaire. Vous ne payez alors pas de TVA dans notre magasin. Pour ce faire, vous pouvez indiquer lors de processus de paiement dans le panier d'achat que vous effectuez un achat professionnel et y indiquer vortre numéro de TVA. La TVA est alors automatiquement transférée. Si vous terminez le processus de commande et que nous devons ensuite modifier manuellement la TVA sur votre facture, créer une facture de crédit et corriger votre paiement, nous vous facturerons 15 €, TVA incluse pour ces actions administratives et frais bancaires.

Vous pouvez commander automatiquement via notre boutique en ligne aux Pays-Bas, en Belgique, au Danemark, en Allemagne, en Finlande, en France, en Grande-Bretagne, en Irlande, en Italie, en Luxembourg, en Norvège, en Autriche, en Pologne, au Portugal, en Espagne, en Suède et en Suisse.

Pays-Bas

5,50

Espagne

15,55

Allemagne

8,55

Portugal

18,00

Belgique

8,95

Grande-Bretagne

13,45

France

13,85

Irlande

18,00

Luxembourg

9,10

Danemark

10,65

Suisse

16,15

Noorwegen

18,00

Autriche

16,15

Suède

15,55

Pologne

18,00

Finlande

18,00

Italie

15,55

Les tarifs des frais de port pour les pays susmentionnés sont automatiquement calculés dans la boutique en ligne. Pour tous les autres pays, vous pouvez demander les frais de livraison par e-mail à sales@pickup-online.nl.

L'expédition vers des pays autres que les Pays-Bas n'est possible qu'après paiement intégral ou facture.

Si vous avez des questions ou de remarques, veuillez envoyer n e-mail avec vos souhaits à sales@pickup-online.nl et vous recevrez une réponse de notre part immédiatement.


Ausländische Kunden - Deutschsprachig

Sehr geehrter Kunde,

Unsere Produkte werden auf der ganzen Welt verschickt und natürlich können Sie unsere Produkte dort kaufen, wo Sie sich entscheiden.

Um die gewünschten Produkte zu finden, können Sie die Tasten auf den Webseiten verwenden, die Beschreibungen am linken Seite der Website und die Suchfunktion in der blauen Leiste oben in der Mitte der Website verwenden. Mit dieser Suchfunktion können Sie nach jedem beliebigen Suchbegriff suchen. Sie finden unsere Artikel auch unter die Kategorie-Tasten am linken Seite der Website.

Unsere Kontaktdaten finden Sie auf der Seite "contact", einschließlich Bankdaten wie IBAN, BIC usw. und Angaben zur Handelskammer und Mehrwertsteuer.

Informationen zu Zahlungsmethoden und Versandkosten finden Sie hier unten und unter "Verzend en orderkosten".

Sie können per iDeal, Banküberweisung, SEPA-Überweisung, Bancontact, SOFORT-Banking, EPS, Giropay, KBC / CBC-Zahlung, Belfius Direct Net und ING Home Pay bezahlen.

Wenn Sie einen Geschäftlichen Einkauf in unserem Webshop aus anderen Europäische Union (EU) Ländern tätigen, können Sie die Mehrwertsteuer als innergemeinschafliche Lieferung überweisen. Sie zahlen dann keine Mehrwertsteuer in unserem Geschäft. Dazu können Sie während des Bestellvorgangs Im Wahrenkorb angeben, dass Sie einen Geschäftskauf tätigen, und dort Ihre Umstatzsteuer-Indentifikationsnummer angeben. Die Mehrwertsteuer wird dann automatisch überwiesen. Wenn Sie den Bestellvorgang abschließen und wir anschließend die Mehrwertsteuer auf Ihrer Rechnung manuell ändern müssen, eine Kreditrechnung erstellen und Ihre Zahlung korrigieren müssen, berechnen wir Ihnen 15 € - einschließlich Mehrwertsteuer für diese Verwaltungsmaßnahmen und Bankgebühren. .

Sie können automatisch über unseren Online-Shop in die Niederlande, nach Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Spanien, Schweden und in die Schweiz bestellen.

Niederlande

5,50

Spanien

15,55

Deutschland

8,55

Portugal

18,00

Belgien

8,95

Großbritannien

13,45

Frankreich

13,85

Irland

18,00

Luxemburg

9,10

Dänemark

10,65

Schweiz

16,15

Norwegen

18,00

Österreich

16,15

Schweden

15,55

Polen

18,00

Finnland

18,00

Italien

15,55

Die Preise für die Versandkosten in die oben genannten Länder werden automatisch im Webshop berechnet. Für alle anderen Länder können Sie die Versandkosten per E-Mail sales@pickup-online.nl anfordern.

Versand in Länder außerhalb der Niederlande ist nur nach vollständiger Bezahlung der Rechnung möglich.

Bei allen anderen Fragen senden Sie bitte eine E-Mail mit Ihren Wünschen an sales@pickup-online.nl und Sie erhalten umgehend eine Antwort von uns.