Buitenlandse klanten - Nederlandstalig


Geachte klant,

Onze producten worden verzonden over de hele wereld en natuurlijk kunt u onze producten kopen waar u dat wilt.

Om de producten te vinden die u zoekt, kunt u de zoekfunctie gebruiken die u bovenaan de pagina in het midden van de blauwe balk vindt. U kunt in deze zoekfunctie elk zoekwoord of elke combinatie van zoekwoorden invoeren. U ziet dan direct alle bijbehorende producten. U kunt ook de tegels op de webpagina's gebruiken die naar verschillende artikelen verwijzen, evenals de categorieknoppen aan de linker- en bovenkant van webpagina's.

Ter afsluiting van uw bestelling kunt u kiezen om direct te betalen via iDeal, SEPA Overboeking (dit is de bekende bankoverboeking), Bancontact, SOFORT-Banking, EPS, Giropay, KBC/CBC Payment, Belfius Direct Net en ING Home Pay. Uiteraard kunt u, nadat u de bevestiging van uw bestelling in uw e-mail heeft ontvangen, ook kiezen voor een betaling middels de u bekende bankoverboeking. Alle details van uw bestelling en de gegevens van ons bedrijf kunt u vinden op de bevestiging van uw bestelling die ons systeem altijd, volledig geautomatiseerd, verstuurd naar het door u opgegeven e-mail adres.

Indien u vanuit een ander land uit de Europese Unie (EU)  een zakelijke aankoop doet in onze webwinkel is het mogelijk de BTW als intracommunautaire levering te verleggen. U betaalt dan in onze winkel geen BTW. U kunt hiervoor in het bestelproces tijdens het afrekenen in de winkelwagen aangeven dat u een zakelijke aankoop doet en daar uw BTW nummer opgeven. De BTW wordt dan automatisch verlegd. Indien u het bestelproces volledig afwikkelt en wij dienen voor u achteraf de BTW op uw factuur handmatig te wijzigen, een creditfactuur aan te maken en uw betaling te corrigeren, brengen wij u voor deze administratieve handelingen en bankkosten € 15,-- inclusief BTW in rekening.

Onze contactgegevens kunt u vinden op de pagina “contact opnemen” in de grijze balk onderaan de pagina. Hier vind u de bankgegevens, zoals IBAN en BIC, het Handelsregister , de Kamer van Koophandel en fiscale gegevens.

Voor verzendkosten/transportkosten zie hieronder.

U kunt via onze online winkel geautomatiseerd bestellen naar Nederland, België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Spanje, Zweden en Zwitserland.


Nederland

5,50

Spanje

15,80

Duitsland

8,95

Portugal

18,25

België

8,85

Italië

15,80

Frankrijk

14,50

Ierland

18,25

Luxemburg

9,65

Denemarken

11,60

Zwitserland

14,50

Noorwegen

16,75

Oostenrijk

13,60

Zweden

14,65

Polen

18,25

Finland

18,25De tarieven voor de verzendkosten naar bovenstaande landen worden automatisch berekend in de webshop. Voor alle andere landen kunt u de verzendkosten opvragen via e-mail [email protected].

Onder de naam verzendkosten brengen wij u kosten in rekening. Dit zijn niet alleen de kosten die de vervoerder aan ons in rekening brengt. U betaalt ook voor de verpakkingskosten, de envelop of het doosje, het verpakkingsmateriaal, het adreslabel, de bankkosten etc. Dit alles valt bij ons onder de noemer verzendkosten .

Verzenden naar landen buiten Nederland is alleen mogelijk na volledige betaling van de factuur.

Voor wat betreft de bezorging van uw bestelling dient uw brievenbus toegankelijk te zijn en minimaal een envelop/doos van 38x26,5x3,2 cm te kunnen bevatten, ook als deze al andere poststukken bevat. De opening van uw brievenbus dient minimaal een afmeting van 26,5x3,2 cm te hebben.

Indien u vragen of opmerkingen heeft, stuur dan een e-mail met uw vragen of wensen naar [email protected] en u ontvangt direct een antwoord van ons.

Retourneren: Indien u artikelen wenst te retourneren, laat dit ons dan weten via e-mail [email protected]. Vermeld in uw e-mail wat u wenst te retourneren, de naam van de besteller, uw bestelnummer en uw factuurnummer. Wij sturen u dan per e-mail uw retour instructies. Uw e-mail en de door ons gestuurde retour instructies dient u geprint toe te voegen in uw retourenvelop of retourpakket. Zorg bij het retourneren van goederen altijd voor een deugdelijke verpakking en voldoende frankering.

Zie voor onze algemene voorwaarden pagina "Algemene Voorwaarden". Deze zijn van toepassing op al onze leveringen en overeenkomsten. Andere voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze door ons schriftelijk zijn geaccepteerd en bevestigd.


Foreign customers - English speaking

Dear Customer,

Our products are sent all over the world and of course it’s possible for you to purchase our products from where you choose.

To find the products you are looking for, you can use the search function that you find at the top of the page in the middle of the light blue bar. You can enter any keyword or combination of keywords in this search function. You will see all related products immediately then. You can also use the tiles on the web pages that refer to various articles as well as the category buttons on the left and at the top of the web pages.

To conclude your order, you can choose to pay directly via iDeal, SEPA transfer (this is the well-known bank transfer), Bancontact, SOFORT-Banking, EPS, Giropay, KBC/CBC Payment, Belfius Direct Net and ING Home Pay. Of course, if you choose not to use one of these these payment methods, you can, after you receive the confirmation of your order in your e-mail, also opt for a regular bank transfer. All details of your order and the details of our company can be found on the order confirmation that our system, fully automated, always sends to the e-mail address you specified.

If you make a business purchase in our webstore from other European Union (EU) countries, it's possible to transfer the VAT as an intra-Community delivery. You do not pay VAT in our store then. To do this, you can indicate in the shopping cart during the checkout process that you're making a business purchase and state your VAT number there. The VAT wiil be automatically transferred then. If you complete the ordering process and we need to manually change the VAT on your invoice afterwards, create a credit invoice and correct your payment, we will charge you € 15, - including VAT for these administrative actions and bank charges.

Our contact details can be found on the "contact opnemen" page in the gray bar at the bottom of the page. Here you will find the bank details, such as IBAN and BIC, the Trade Register, the Chamber of Commerce and tax information.

For freight charges, see below.

You can order automatically via our online store to the Netherlands, Belgium, Denmark, Germany, Finland, France, Ireland, Italy, Luxembourg, Norway, Austria, Poland, Portugal, Spain, Sweden and Switzerland.

Netherlands

5,50

Spain

15,80

Germany

8,95

Portugal

18,25

Belgium

8,85

Italy

15,80

France

14,50

Ireland

18,25

Luxemburg

9,65

Denmark

11,60

Switzerland

14,50

Norway

16,75

Austria

13,60

Sweden

14,65

Poland

18,25

Finland

18,25The rates for the shipping costs to the above countries are automatically calculated in the webshop. For all other countries you can request the shipping costs via e-mail [email protected].

We charge you costs under the name of shipping costs. These are not only the costs that the carrier charges us. You also pay for the packaging costs, the envelope or box, the packaging material, the address label, the bank costs, etc. All this falls under the heading of shipping costs.

Shipping to countries outside the Netherlands is only possible after full payment of the invoice.

Regarding the delivery of your order, your mailbox must be accessible and able to hold at least a 38x26,5x3,2 cm envelope/box even if it already contains other mail items. The opening of your mailbox must have a minimum size of 26,5x3,2 cm.

If you have any questions or remarks, please send an e-mail with your wishes to [email protected] and you will receive a reply from us immediately.

Returns: If you wish to return items, please let uw know by e-mail [email protected]. Please state in your e-mail what you wish to return, the name of the orderer, your order number and your invoice number. We will then send you your return instructions by e-mail. Your e-mail and our return instructions must be added in your return envelope or return package. When returning goods, always ensure proper packaging and adequate postage.

See our general terms and conditions at page "Algemene Voorwaarden" These apply to all our deliveries and agreements. Other terms and conditions are expressly rejected unless they have been accepted and confirmed by us in writing.


Clients étrangers - francophones

Cher client,

Nos produits sont envoyés partout dans le monde et bien sûr il vous est possible d'acheter nos produits à l'endroit de votre choix.

Pour trouver les produits que vous recherchez, vous pouvez utiliser la fonction de recherche que vous pouvez trouver en haut de la page au milieu de la barre bleue clair. Vous pouvez saisir n'importe quel mot-clé ou combinaison de mots-clés dans cette fonction de recherche. Vous verrez alors tous les produits associés immédiatement. Vous pouvez également utiliser les vignettes des pages Web qui renvoient à divers articles ainsi que les boutons de catégorie à gauche et en haut des pages Web.

Pour les méthodes de paiement et les frais de transport, voir si-dessous en voir le bouton «Verzend en orderkosten». Pour conclure votre commande, vous pouvez choisir de payer directement via iDeal, virement SEPA (c'est le virement bancaire bien connu), Bancontact, SOFORT-Banking, EPS, Giropay, KBC / CBC Payment, Belfius Direct Net et ING Home Pay. Bien entendu, si vous choisissez de ne pas utiliser l'un de ces modes de paiement, vous pouvez, après avoir reçu la confirmation de votre commande dans votre e-mail, également opter pour un virement bancaire régulier. Tous les détails de votre commande et les coordonnées de notre société se trouvent sur la confirmation de commande que notre système toujours, entièrement automatisé, envoie à l'e-mail que vous avez spécifié.

Si vous effectuez un achat commercial à l'étranger dans notre boutique en ligne à partir d'autre pays de l'Union européenne (EU), il est possible de transférer la TVA en tant que livraison intracommunautaire. Vous ne payez alors pas de TVA dans notre magasin. Pour ce faire, vous pouvez indiquer lors de processus de paiement dans le panier d'achat que vous effectuez un achat professionnel et y indiquer vortre numéro de TVA. La TVA est alors automatiquement transférée. Si vous terminez le processus de commande et que nous devons ensuite modifier manuellement la TVA sur votre facture, créer une facture de crédit et corriger votre paiement, nous vous facturerons 15 €, TVA incluse pour ces actions administratives et frais bancaires.

Nos coordonnées se trouvent sur la page «contact opnemen» dans la barre grise en bas de page. Vous trouverez ici les coordonnées bancaires, telles que IBAN et BIC, le registre du commerce, la chambre de commerce et les informations fiscales.

Pour les frais de transport, voir ci-dessous.

Vous pouvez commander automatiquement via notre boutique en ligne aux Pays-Bas, en Belgique, au Danemark, en Allemagne, en Finlande, en France, en Irlande, en Italie, en Luxembourg, en Norvège, en Autriche, en Pologne, au Portugal, en Espagne, en Suède et en Suisse.


Pays-Bas

5,50

Espagne

15,80

Allemagne

8,95

Portugal

18,25

Belgique

8,85

Italie

15,80

France

14,50

Irlande

18,25

Luxembourg

9,65

Danemark

11,60

Suisse

14,50

Noorwegen

16,75

Autriche

13,60

Suède

14,65

Pologne

18,25

Finlande

18,25Les tarifs des frais de port pour les pays susmentionnés sont automatiquement calculés dans la boutique en ligne. Pour tous les autres pays, vous pouvez demander les frais de livraison par e-mail à [email protected].

Nous vous facturons les frais au nom des frais de transport. Ce ne sont pas seulement les frais que le transporteur nous facture. Vous payez également les frais d'emballage, l'enveloppe ou la boîte, le matériel d'emballage, l'étiquette d'adresse, les frais bancaires, etc. Tout cela relève de la rubrique des frais d'expédition.

L'expédition vers des pays autres que les Pays-Bas n'est possible qu'après paiement intégral ou facture.

Pour la livraison de votre commande, votre boîte aux lettres doit être accessible et pouvoir contenir au moins une enveloppe/boîte de 38x26,5x3,2 cm, même si elle contient déjà d'autres envois. L'ouverture de votre boîte aux lettres doit avoir une taille minimale de 26,5x3,2 cm.

Si vous avez des questions ou de remarques, veuillez envoyer n e-mail avec vos souhaits à [email protected] et vous recevrez une réponse de notre part immédiatement.

Retour: Si vous souhaitez retourner des articles, veuilles nous en infomer par e-mail [email protected]. Veuillez indiquer dans votre a-mail ce qe vous souhaitez retourner, le nom du client, votre numéro de commande et votre numéro de facture. Nos vous enverrons ensuite vos instructions de retour par e-mail. Votre -email et nos instructions de retour doivent etre ajoutés dans votre enveloppe de retour ou colis de retour. Lors du retour de marchandises, assurez-vous toujours d'un emballage approprié et du'n affranchissement adéquat.

Voir nos conditions générales de vente page "Algemene Voorwaarden", qui s'appliquent a toutes nos livraisons et accords. Let autres conditions générales sont expressément rejetées a moins qu'elles n'aitent été acceptées et confirmées par nous par écrit.


Ausländische Kunden - Deutschsprachig

Sehr geehrter Kunde,

Unsere Produkte werden auf der ganzen Welt verschickt und natürlich können Sie unsere Produkte dort kaufen, wo Sie sich entscheiden.

Um die Produkte zu finden, nach denen Sie suchen, können Sie die Suchfunktion verwenden, die Sie oben auf der Seite in der Mitte des hellblauen Balkens finden. Sie können in dieser Suchfunktion ein beliebiges Schlüsselwort oder eine Kombination von Schlüsselwörtern eingeben. Sie sehen dann sofort alle zugehörigen Produkte. Sie können auch die quadratische Tasten von Webseiten verwenden, die auf verschiedene Artikel verweisen, sowie die Kategorietasten links und oben auf Webseiten.

Um Ihre Bestellung abzuschließen können Sie direkt über iDeal, SEPA-Überweisung (dies ist die bekannte Banküberweisung), Bancontact, SOFORT-Banking, EPS, Giropay, KBC / CBC-Zahlung, Belfius Direct Net und ING Home Pay bezahlen. Wenn Sie diese Zahlungsmethoden nicht verwenden möchten, können Sie natürlich auch mit die Ihnen bekannte Banküberweisung zahlen, nachdem Sie die Bestätigung Ihrer Bestellung mit E-mail von uns erhalten haben. Alle Details Ihrer Bestellung und die Details unseres Unternehmens finden Sie auf der Auftragsbestätigung, die unser System immer vollautomatisch an die von Ihnen angegebenen E-mail-Adresse sendet.

Wenn Sie einen Geschäftlichen Einkauf in unserem Webshop aus anderen Europäische Union (EU) Ländern tätigen, können Sie die Mehrwertsteuer als innergemeinschafliche Lieferung überweisen. Sie zahlen dann keine Mehrwertsteuer in unserem Geschäft. Dazu können Sie während des Bestellvorgangs Im Wahrenkorb angeben, dass Sie einen Geschäftskauf tätigen, und dort Ihre Umstatzsteuer-Indentifikationsnummer angeben. Die Mehrwertsteuer wird dann automatisch überwiesen. Wenn Sie den Bestellvorgang abschließen und wir anschließend die Mehrwertsteuer auf Ihrer Rechnung manuell ändern müssen, eine Kreditrechnung erstellen und Ihre Zahlung korrigieren müssen, berechnen wir Ihnen 15 € - einschließlich Mehrwertsteuer für diese Verwaltungsmaßnahmen und Bankgebühren. .

Unsere Kontaktdaten finden Sie auf der Seite "contact opnemen" in der grauen Leiste unten auf der Seite. Hier finden Sie die Bankdaten wie IBAN und BIC, das Handelsregister, die Handelskammer und Mehrwertsteuerinformation.

Informationen zu Versandkosten finden Sie hier unten.

Sie können automatisch über unseren Online-Shop in die Niederlande, nach Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Irland, Italien, Luxemburg, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Spanien, Schweden und in die Schweiz bestellen.


Niederlande

5,50

Spanien

15,80

Deutschland

8,95

Portugal

18,25

Belgien

8,85

Italien

15,80

Frankreich

14,50

Irland

18,25

Luxemburg

9,65

Dänemark

11,60

Schweiz

14,50

Norwegen

16,75

Österreich

13,60

Schweden

14,65

Polen

18,25

Finnland

18,25Die Preise für die Versandkosten in die oben genannten Länder werden automatisch im Webshop berechnet. Für alle anderen Länder können Sie die Versandkosten per E-Mail [email protected] anfordern.

Wir berechnen Ihnen die Kosten unter dem Namen Versandkosten. Dies sind nicht nur die Kosten die der Spediteur uns berechnet. Sie zahlen auch die Verpackungskosten, den Umschlag oder die Schachtel, das Verpackungsmaterial, das Adressetikett, die Bankkosten usw. All dies fällt unter die Überschrift Versandkosten.

Versand in Länder außerhalb der Niederlande ist nur nach vollständiger Bezahlung der Rechnung möglich.

Für die Zustellung Ihrer Bestellung muss Ihr Briefkasten zugänglich sein und mindestens einen Briefumschlag/Briefkasten mit den Maßen 38x26,5x3,2 cm aufnehmen können, auch wenn er bereits andere Postsendungen enthält. Die Öffnung Ihres Briefkastens muss eine Mindestgröße von 26,5 x 3,2 cm haben.

Bei allen anderen Fragen senden Sie bitte eine E-Mail mit Ihren Wünschen an [email protected] und Sie erhalten umgehend eine Antwort von uns.

Zurücksenden: Wenn Sie Artikel zurücksenden möchten, teilen Sie uns dies bitte per E-mail mit: [email protected]. Bitte geben Sie in Ihrer E-mail an was Sie zurücksenden möchten, den Namen des Bestellers, Ihre Bestellnummer und Ihre Rechnungsnummer. Wir senden Ihnen dann Ihre Rücksendeanweisungen per E-mail. Ihre E-mail und unsere Rücksendeanweisungen müssen in Ihrem Rückumschlag oder Rücksendepaket erhalten sein. Achten sie bei der Rucksendung immer auf eine ordnungsgemäße Verpackung und ein angemessene Porto.

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie auf Seite "Algemene Voorwaarden". Diese gelten für alle unsere Lieferungen und Vereinbarungen. Andere Bedingungen werden ausdrücklicht abgelehnt, es sei denn, sie wurden von uns schriftlich akzeptiert und bestätigt.